ارائه سفارش در قالب صدور پیش فاکتور و تحویل آن در سراسر کشور و در کوتاهترین زمان ممکن

|خدمات سریع و قیمت قابل اعتماد برای پروژه شما|

محصولوزنکارخانهبارگیری از موجودیقیمتبروزرسانی
ورق مبارکه 2میل 100×20032 کیلو---------تهرانموجود25,431 تومان1401/01/31
ورق مبارکه 3میل 100×20048 کیلو---------تهرانموجود25,431 تومان1401/01/31
ورق مبارکه 4میل 100×20064 کیلو---------تهرانموجود25,431 تومان1401/01/31
ورق مبارکه 5میل 100×20080 کیلو---------تهرانموجود25,431 تومان1401/01/31
ورق مبارکه 6میل 150×600 - برش خورده432 کیلو---------تهرانموجود23,730 تومان1401/01/31
ورق مبارکه 6میل 150×600432 کیلو---------تهرانموجود23,685 تومان1401/01/31
ورق مبارکه 8میل 150×600 - برش خورده576 کیلو--------تهرانموجود23,730 تومان1401/01/31
ورق مبارکه 8میل 600×150576 کیلو---------تهرانموجود23,686 تومان1401/01/31
ورق کاویان 8میل 600×125 -برش خورده480 کیلو--------تهرانموجود25,196 تومان1401/01/31
ورق کاویان 8 میل 125×600480 کیلو--------تهرانموجود24,950 تومان1401/01/31
ورق اکسین 8میل 200×600768 کیلو--------تهرانموجود32,380 تومان1401/01/31
ورق مبارکه 10میل 150×600 - برش خورده720 کیلو--------تهرانموجود23,260 تومان1401/01/31
ورق مبارکه 10 میل150×600720 کیلو---------
تهرانموجود23,220 تومان1401/01/31
ورق قطعات 10میل125×600 - برش خورده600 کیلو--------تهرانموجود22,395 تومان1401/01/31
ورق کاویان 10میل 125×600 - برش خورده600 کیلو-------تهرانموجود24,100 تومان1401/01/31
ورق کاویان 10میل125×600600 کیلو--------تهرانموجود24,000 تومان1401/01/31
ورق اکسین 10میل 200×600960 کیلو--------تهرانموجود24,641 تومان1401/01/31
ورقه مبارکه 12میل150×600 - برش خورده864 کیلو--------تهرانموجود23,260 تومان1401/01/31
ورق مبارکه 12میل 150×600864 کیلو--------تهرانموجود23,220 تومان1401/01/31
ورق قطعات 12میل125×600 - برش خورده720 کیلو-------تهرانموجود22,390 تومان1401/01/31
ورق کاویان 12میل125×600 - برش خورده720 کیلو--------تهرانموجود24,100 تومان1401/01/31
ورق کاویان 12میل125×600720 کیلو-------تهرانموجود24,000 تومان1401/01/31
ورق اکسین 12 میل 200×6001152 کیلو--------تهرانموجود23,731 تومان1401/02/04
ورق مبارکه 15 میل 150×600 - برش خورده1080 کیلو--------تهرانموجود23,266 تومان1401/02/04
ورق مبارکه 15 میل 150×6001080 کیلو--------تهرانموجود23,220 تومان1401/02/04
ورق قطعات 15 میل 125×600 - برش خورده900 کیلو--------تهرانموجود22,396 تومان1401/02/04
ورق کاویان 15 میل 125×600 - برش خورده900 کیلو--------تهرانموجود23,135 تومان1401/02/04
ورق کاویان 15 میل125×600900 کیلو--------تهرانموجود22,990 تومان1401/02/04
ورق اکسین 15میل 200×6001440 کیلو--------تهرانموجود24,231 تومان1401/02/04
ورق کاویان 20میل 125×600 - برش خورده1200 کیلو-------تهرانموجود23,100 تومان1401/02/04

قیمت روز ورق سیاه

|پیشینه ما را از مشتریان جویا شوید​​​​​​​|

ورق سیاه

 دیگر محصولات

|حیدری آنلاین نتها جزء کاسبان معتبر در بازار آهن شادآباد است بلکه مورد اعتماد ارگان ها و سازمان های دولتی نیز می باشد|