ارائه سفارش در قالب صدور پیش فاکتور و تحویل آن در سراسر کشور و در کوتاهترین زمان ممکن

|خدمات سریع و قیمت قابل اعتماد برای پروژه شما|

محصولوزنکارخانهبارگیری از موجودیقیمتبروزرسانی
میلگرد 6.5 ساده کلاف 1000 کیلوملایرتهرانموجود19,400 تومان1401/02/17
میلگرد 8 آجدار4.5 کیلوامیرکبیرتهرانموجود18,300 تومان1401/02/17
میلگرد 10 آجدار7 کیلوآریان فولادتهرانموجود18,100 تومان1401/02/17
میلگرد 10 ساده (6متری)4 کیلونورد متینتهرانموجود18,000 تومان1401/02/17
میلگرد 12 ساده (6متری)6 کیلونورد متینتهرانموجود19,700 تومان1401/02/17
میلگرد 12 آجدار 10.5 کیلوآریان فولادتهرانموجود18,100 تومان1401/02/17
میلگرد 14 ساده (6متری)7 کیلونورد متینتهرانموجود 19,700 تومان1401/02/17
میلگرد 14 آجدار 14 کیلوآریان فولادتهرانموجود17,850 تومان1401/02/17
میلگرد 14 آجدار 14 کیلوفایکوتهرانموجود17,850 تومان1401/02/17
میلگرد 14 آجدار 14 کیلومیانهتهرانموجود17,900 تومان1401/02/17
میلگرد 14 آجدار 14 کیلونیشابورتهرانموجود18,150 تومان1401/02/17
میلگرد 16 ساده (6 متری)9 کیلونورد متینتهرانموجود19,700 تومان1401/02/17
میلگرد 16 آجدار 18 کیلوآریان فولادتهرانموجود17,850 تومان1401/02/17
میلگرد 16 آجدار 18 کیلوفایکوتهرانموجود17,850 تومان1401/02/17
میلگرد 16 آجدار 18 کیلومیانهتهرانموجود17,900 تومان1401/02/17
میلگرد 16 آجدار 18 کیلونیشابور تهرانموجود18,150 تومان1401/02/17
میلگرد 18 ساده (6 متری )12 کیلونورد متینتهرانموجود19,700 تومان1401/02/17
میلگرد 18 آجدار 23 کیلوآریان فولادتهرانموجود17,850 تومان1401/02/17
میلگرد 18 آجدار 23 کیلومیانهتهرانموجود17,900 تومان1401/02/17
میلگرد 18 آجدار23 کیلوذوب آهن اصفهانتهرانموجود18,100 تومان1401/02/17
میلگرد 18 آجدار 23 کیلونیشابورتهرانموجود18,150 تومان1401/02/17
میلگرد 20 ساده (6 متری)15 کیلونورد متینتهرانموجود19,700 تومان1401/02/17
میلگرد 20 آجدار30 کیلوآریان فولادتهرانموجود17,900 تومان1401/02/17
میلگرد 20 آجدار 30 کیلومیانهتهرانموجود17,900 تومان1401/02/17
میلگرد 20 آجدار30 کیلوذوب آهن اصفهانتهرانموجود18,100 تومان1401/02/17
میلگرد 20 آجدار30 کیلونیشابورتهرانموجود18,150 تومان1401/02/17
میلگرد 22 ساده(6 متری)18 کیلونورد متینتهرانموجود19,700 تومان1401/02/17
میلگرد 22 آجدار35 کیلوابهرتهرانموجود17,800 تومان1401/02/17
میلگرد 22 آجدار 35 کیلوپرشینتهرانموجود17,850 تومان1401/02/17
میلگرد 22 آجدار35 کیلونیشابورتهرانموجود18,150 تومان1401/02/17
میلگرد 25 ساده (6متری)25 کیلونورد متینتهرانموجود19,700 تومان1401/02/17
میلگرد 25 آجدار50 کیلومیانهتهرانموجود17,900 تومان1401/02/17
میلگرد 25 آجدار 50 کیلوابهرتهرانموجود17,800 تومان1401/02/17
میلگرد 25 آجدار50 کیلوپرشینتهرانموجود17,850 تومان1401/02/17
میلگرد 25 آجدار 50 کیلونیشابورتهرانموجود18,150 تومان1401/02/17
میلگرد 28 ساده (6 متری) ـ ST3729 کیلونورد متینتهرانموجود19,700 تومان1401/02/17
میلگرد 28 آجدار58 کیلوذوب آهن اصفهانتهرانموجود18,100 تومان1401/02/17
میلگرد 28 آجدار 58 کیلوسیرجان تهرانناموجود17,850 تومان1401/02/17
میلگرد 32 آجدار (6 متری )38 کیلونورد متینتهرانموجود19,900 تومان1401/02/17
میلگرد 32 آجدار 76 کیلوابرکوهتهرانموجود17,800 تومان1401/02/17
میلگرد 32 آجدار 76 کیلومیانهتهرانموجود18,100 تومان1401/02/17

قیمت روز میلگرد 

|پیشینه ما را از مشتریان جویا شوید​​​​​​​|

میلگرد

 دیگر محصولات

|حیدری آنلاین نتها جزء کاسبان معتبر در بازار آهن شادآباد است بلکه مورد اعتماد ارگان ها و سازمان های دولتی نیز می باشد|