قیمت تیرآهن

قیمت 

محصولوزنکارخانهبارگیری ازموجودیقیمتبروزرسانی
تیرآهن 12 اصفهان120ذوب آهن اصفهانتهرانموجود2,500,000۱۴۰۰/۱۲/۱۵
تیرآهن 14 فایکو130فایکوتهرانموجود2,400,000۱۴۰۰/۱۲/۱۵
تیرآهن 14 بناب122ظفر بنابتهرانموجود2,200,000۱۴۰۰/۱۲/۱۵
تیرآهن 14 اصفهان155ذوب آهن اصفهانتهرانموجود2,570,000۱۴۰۰/۱۲/۱۵
تیرآهن 16 فایکو170فایکوتهرانموجود2,840,000۱۴۰۰/۱۲/۱۵
تیرآهن 16 کرمانشاه170کرمانشاهتهرانموجود2,800,000۱۴۰۰/۱۲/۱۵
تیرآهن 16 اصفهان200ذوب آهن اصفهانتهرانموجود2,950,000۱۴۰۰/۱۲/۱۵
تیرآهن 18 ماهان195ماهانتهرانموجود3,400,000۱۴۰۰/۱۲/۱۵
تیرآهن 18 اصفهان230ذوب آهن اصفهانتهرانموجود3,560,000۱۴۰۰/۱۲/۱۵
تیرآهن 20 اصفهان270ذوب آهن اصفهانتهرانموجود4,550,000۱۴۰۰/۱۲/۱۵
تیرآهن 20 فایکو240فایکوتهرانموجود4,250,000۱۴۰۰/۱۲/۱۵
تیرآهن 22 اصفهان320ذوب آهن اصفهانتهرانموجود5,320,000۱۴۰۰/۱۲/۱۵
تیرآهن 24 اصفهان370ذوب آهن اصفهانتهرانموجود6,190,000۱۴۰۰/۱۲/۱۵
تیرآهن 27 اصفهان440ذوب آهن اصفهانتهرانموجود6,880,000۱۴۰۰/۱۲/۱۵
تیرآهن 30 اصفهان500ذوب آهن اصفهانتهرانموجود8,560,000۱۴۰۰/۱۲/۱۵
تیرآهن 14 آرین135آرینتهرانناموجود ۱۴۰۰/۰۱/۳۰
تیرآهن 14 یزد135یزدتهرانناموجود ۱۴۰۰/۰۶/۰۱
تیرآهن 14 کرمانشاه130کرمانشاهتهرانناموجود ۱۴۰۰/۱۲/۰۲
تیرآهن 14 ناب تبریز125ناب تبریزتهرانناموجود ۱۴۰۰/۰۱/۳۰
تیرآهن 14 ماهان120ماهانتهرانناموجود ۱۴۰۰/۰۹/۱۶
تیرآهن 14 اهواز135اهوازتهرانناموجود ۱۴۰۰/۰۱/۳۰
تیرآهن 14 فایکو156فایکوتهرانناموجود ۱۴۰۰/۰۱/۲۴
تیرآهن 16 یزد170یزدتهرانناموجود ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
تیرآهن 16 ناب تبریز170ناب تبریزتهرانناموجود ۱۴۰۰/۰۱/۳۰
تیرآهن 16 ماهان160ماهانتهرانناموجود ۱۴۰۰/۱۰/۰۷
۵
از ۵
۶ مشارکت کننده