تیر آهن

قیمت  محصول وزن کارخانه بارگیری از موجودی قیمت بروزرسانی تیرآهن 12 اصفهان 120 ذوب آهن اصفهان تهران موجود 2,500,000 ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ تیرآهن 14 فایکو 130 فایکو تهران موجود 2,400,000 ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ تیرآهن 14 بناب 122 ظفر بناب تهران موجود 2,200,000 ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ تیرآهن 14 اصفهان 155 ذوب آهن اصفهان تهران موجود 2,570,000 ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ تیرآهن 16 فایکو 170 فایکو تهران موجود 2,840,000 ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ تیرآهن 16 کرمانشاه 170 کرمانشاه تهران موجود 2,800,000 ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ تیرآهن 16 …
ادامه مطلب